Anbi | Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof | Kerk Andijk, De Kapel
348690
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-348690,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.0, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,paspartu_header_aligned,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-352192

ANBI

Weet waaraan u geeft.

ANBI Beschikking

Uw bijdrage, donatie of gift

Onze kerkelijke gemeente heeft een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw vrijwillige bijdrage, donatie of gift fiscaal aftrekbaar is.

A Algemene gegevens

Naam ANBI Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof te Andijk

Telefoonnummer 0228- 596778

RSIN/Fiscaal 002860879

RSIN/Fiscaal 824109120 diaconie

RSIN/fiscaal 810455328 kerkvoogdij

Websiteadres www.pg-andijkwervershoof.nl

E-mailadres info@pg-andijkwervershoof.nl

Adres Middenweg 48, 1619 BN

Plaats Andijk

De Protestantse gemeente Andijk Wervershoof is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. Wij zien onszelf als een open geloofsgemeenschap, dienstbaar aan een solidair met de samenleving.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassingen op de Protestantse gemeente Andijk Wervershoof te Andijk

B Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente teelt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 6-0).

C Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

We weten ons geroepen om gestalte te geven aan Gods dienst aan mensen. Daarbij herkennen wij onszelf als gemeente in Bijbelse beelden als;

  • Het lichaam van Christus: 1 kor. 12:12
  • Het zout van de aarde, licht der wereld: mat. 5: 13-14
  • Zusterlijke en broederlijke gemeenschap: Ps. 133.1
  • De gemeente als dienaren: Fil 2: 5-7

D Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op onze website www.pg-andijkwervershoof.nl vindt u het beleidsplan 2019-2024.

E Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijk colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Daken. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Activiteiten van de Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof vindt u op de website www.pg-andijkwervershoof.nl.

G Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het jaarverslag.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk) gebouwen of een specifiek project.

X